V.G. Azarov, M.S. Piskarev, A.A. Kuznetsov, V.M. Aristov,

STUDY OF CURING PROCESS OF NOVOLAC CYANATE ESTER

Get PDFD.N. Andriyanov, O.L. Talipova, A.A. Alekseev, A.V. Lobanov, V.S. Osipchik,

INFLUENCE OF CAPTAX ADDITIVES ON PROPERTIES OF POLYPROPYLENE OF EXTRUSION PURPOSE

Get PDFV.S. Anpilogova, V.S. Osipchik, T.Р. Kravchenko, Ts. B. Tsyritorov,

PROPERTIES OF NANOCOMPOSITES BASED ON HIGH DENSITY POLYETHYLENE

Get PDF


K.S. Babina, E.S. Sviridova, A.I. Sakina, N.K. Kalinina, R.P. Рisarev,

DEVELOPMENT OF FILLED POLYMER-BITUMEN COMPOSITIONS FOR ROOFING COATINGS

Get PDFA.D. Vydrina, A.S. Esin, A.I. Chernysheva, N.S. Bredov,

A DIRECT SYNTHESIS OF CYCLIC PHOSPHAZENE WITH CONTROLLED RING-SIZE

Get PDF

A.A. Zheltov, V.S. Koh-Tatarenko, N.F. Mainikova, T.P. Kravchenko, I.A. Zhdanov, V.A. Pigareva,

STUDY OF WEAR RESISTANCE OF FILLEDPOLYAMIDE

Get PDF


A.A. Zheltov, O. E. Bogometova, D.V. Polkovnikov, N.P. Zhukov, V.S. Osipchik, T.P. Golubeva, O.O. Poslavskaya,

ANTIFRICTION PROPERTIES OF THE REINFORCED POLYAMIDE

Get PDF


A.G. Kazaeva, A.R. Dolotko, E.I. Alexeeva, K.A. Ivanovskaya, I.Y. Ruskol,

SYNTHESIS OF HYDROGENMETHYLPHENYLSILOXANE OLIGOMERS

Get PDF


O.I. Kladovshchikova, E.I. Klimasheva, N.N. Tikhonov, E.A. Romanchenko,

NEW MATERIALS BASED ON THE COPOLYMER OF UHMWPE FOR PIPES

Get PDF


A. V. Komagorkina, I. A. Sarychev, A. V. Orlov, I. S. Sirotin,

SYNTHESIS OF BENZOXAZINES BASED ON DIPHENOLS AND HYDROXYARYLOXYPHOSPHAZENES

Get PDF


K. M. Marakhovskii, G. A. Vodovozov, S. N. Papina, D. N. Panova, J.I. Novoselova, V. S. Osipchik,

DEPENDENCE OF STRENGTH OF COMPOSITE MATERIAL ON THE BASIS OF EPOXY-SCIENTIFIC BINDING FROM THE METHOD OF ITS OBTAINING

Get PDF


V.S. Osipchik, M.A. Markova, A.А. Mashkova, Yu.V. Olikhova,

INFLUENCE OF MODIFIERS ON THE PROPERTIES OF BITUMEN BINDERS FOR ROAD CONSTRUCTION

Get PDF


Journal indexing

  • Elibrary.ru
  • Винити

Our friends

  • Фонд "Научная перспектива"
  • Минобрнауки
  • РХО им. Д.И. Менделеева