Available online

 • Articles 3759
 • Volumes 11
 • Issues 120

UDK: 658.012.4:621.039

2013. - V. 27. - N 9(149). - P. 111-114

Alina Valerianovna Rufova, Dmitriy Alrkseevich Tyukaev,

Atomic energy industry innovations implementation to other areas of production and industrial complex of country

This article provides the overview of the main areas for atomic energy industry developments application in production and the industrial sector of the country. The prospects and risks of such projects are discussed.

Get PDF

First page of the article:

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК АТОМНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В ДРУГИЕ СФЕРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СТРАНЫ

References

 1. Meshalkin V.P., Dovi_ V, Marsanich A. Strategiya upravleniya cepyami postavok himicheskoy produkcii i ustoychivoe razvitie. _ M.: RHTU im. D.I. Mendeleeva, 2003. _ 542s.
 2. Centr "AtomMed": strategicheskie celi i obzor tekushyay deyatelnosti [Elektronnyy resurs]. _ Rezhim dostupa: http://atommedcenter.ru/images/files/presentation_atommed_rus.pdf (data obrasheniya: 22.05.13).
 3. Meshalkin V.P., Dovi_ V., Marsanich A. Principy promyshlennoy logistiki. _ Moskva-Genuya: RHTU im. D.I. Mendeleeva, 2002. _ 722 s.
 4. Belozerskiy A.Yu. Metodicheskoe obespechenie analiza i upravleniya riskami metallurgicheskih predpriyatiy v usloviyah neopredelennosti. Avtoref. dis. na soiskanie uchenoy stepeni doktora ekonom. nauk. _ Moskva 2010.

Keywords

innovations   production and industrial complex   prospects and risks of projects   Атомно-энергетическая отрасль промышленности   Инновации   перспективы и риски проектов. Atomic energy industry   производственно-промышленный комплекс  


Journal indexing

 • Elibrary.ru
 • Винити

Our friends

 • Фонд "Научная перспектива"
 • Минобрнауки
 • РХО им. Д.И. Менделеева