Available online

 • Articles 3759
 • Volumes 11
 • Issues 120

UDK: 544.77; 546.786

2013. - V. 27. - N 2(142). - P. 47-55

Alexander Vladimirovich Alexandrov, Natalia Nikolaevna Gavrilova,

The influence of synthesis conditions on the colloid-chemical properties of tungsten trioxide hydrosols

Tungsten trioxide hydrosols by peptization and condensation methods were synthesized. The solutions of Triton X100, polyethylenglycol, Catamine AB were used as stabilizers. The influence synthesis conditions on particle size, phase composition and particle charge was shown.

Get PDF

First page of the article:

Влияние условий синтеза на коллоидно-химические свойства гидрозолей триоксида вольфрама

References

 1. Fominskiy V.Yu., Grigorev S.N., Romanov R.I., Zuev V.V., Grigorev V.V. Svoystva tonkih plenok oksida volframa, formiruemyh metodami ionno-plazmennogo i lazernogo osazhdeniya dlya detektora vodoroda na osnove struktury MoSiC // Fizika i tehnika poluprovodnikov. _ 2012. _ T. 46. _ _. 3. _ S. 416 _ 424.
 2. Biswasa P.K., Pramanika N.C., Mahapatraa M.K., Gangulia D., Livageb J. Optical and electrochromic properties of sol_gel WO3 films on conducting glass // Materials Letters _ 2003. _ No 57. _ P. 4429 _ 4432.
 3. Santato C., Odziemkowski M., Ulmann M., Augustynski J. Crystallographically Oriented Mesoporous WO3 Films: Synthesis, Characterization, and Applications // J. Am. Chem. Soc. _ 2001. _ No 123. _ P. 10639 _ 10649.
 4. Nazarov V.V. Peptiziruyushaya sposobnost azotnoy i uksusnoy kislot v otnoshenii gidrozolya dioksida cirkoniya / V.V. Nazarov, Dou Shen Yuan, Yu.G. Frolov // Koll. Zhurn. _ 1991. _ T. 53. _ _ 5. _ S. 880 _ 882.
 5. Shabanova N.A., Popov V.V., Sarkisov P.D. Himiya i tehnologiya nanodispersnyh oksidov. _ M.: IKC Akademkniga, 2006. _ 310 c.
 6. Belova I.A., Kienskaya K.I., Grodskiy A.S., Nazarov V.V. Sintez i kolloidno-himicheskie svoystva gidrozolyay oksogidroksida ittriya // Koll. Zhurn. _ 2008. _ T. 70. _ _4. _ S. 601 _ 606.
 7. Gavrilova N.N., Nazarov V.V. Sintez gidrozolyay CeO2-ZrO2 s ispolzovaniem peptizacii pri komnatnoy temperature // Koll. Zhurn. _ 2010. _ T. 72. _ _4. _ S. 465 _ 472.
 8. Yarovaya O.V. Sintez gidrozolyay oksida medi (II). / O.V. Yarovaya, K.I. Kienskaya, V.V. Nazarov // Koll. Zhurn. _ 2011. _ _ 2. _ T. 73. _ S. 279 _ 285.
 9. Trufakina L. M., Petrenko T. V. Vliyanie temperatury i napolnitelya na svoystva polimernyh kompoziciy na vodnoy osnove // Izvestiya TPU. _ 2010. _ _3. _ S. 131 _ 134.
 10. Ostroushko A.A. Polimerno-solevye kompozicii // V sb. _Rossiyskaya nauka: "Prirodoy zdes nam suzhdeno.."_ / Sb. nauchno-populyarnyh statyay _ laureatov konkursa Rossiyskogo fonda fundamentalnyh issledovaniy. _ M.: _Oktopus_ _Priroda_, 2003. S. 117 _ 126.
 11. 1. Fominskiy V.Yu., Grigor'ev S.N., Romanov R.I., Zuev V.V., Grigor'ev V.V. Svoystva tonkikh plenok oksida vol'frama, formiruemykh metodami ionno-plazmennogo i lazernogo osazhdeniya dlya detektora vodoroda na osnove struktury MoSiC // Fizika i tekhnika poluprovodnikov. _ 2012. _ T. 46. _ _. 3. _ S. 416 _ 424.
 12. 2. Biswasa P.K., Pramanika N.C., Mahapatraa M.K., Gangulia D., Livageb J. Optical and electrochromic properties of sol_gel WO3 films on conducting glass // Materials Letters _ 2003. _ No 57. _ P. 4429 _ 4432.
 13. 3. Santato C., Odziemkowski M., Ulmann M., Augustynski J. Crystallographically Oriented Mesoporous WO3 Films: Synthesis, Characterization, and Applications // J. Am. Chem. Soc. _ 2001. _ No 123. _ P. 10639 _ 10649.
 14. 4. Nazarov V.V. Peptiziruyushchaya sposobnost' azotnoy i uksusnoy kislot v otnoshenii gidrozolya dioksida tsirkoniya / V.V. Nazarov, Dou Shen Yuan', Yu.G. Frolov // Koll. Zhurn. _ 1991. _ T. 53. _ _ 5. _ S. 880 _ 882.
 15. 5. Shabanova N.A., Popov V.V., Sarkisov P.D. Khimiya i tekhnologiya nanodispersnykh oksidov. _ M.: IKTs Akademkniga, 2006. _ 310 c.
 16. 6. Belova I.A., Kienskaya K.I., Grodskiy A.S., Nazarov V.V. Sintez i kolloidno-khimicheskie svoystva gidrozoley oksogidroksida ittriya // Koll. Zhurn. _ 2008. _ T. 70. _ _4. _ S. 601 _ 606.
 17. 7. Gavrilova N.N., Nazarov V.V. Sintez gidrozoley CeO2-ZrO2 s ispol'zovaniem peptizatsii pri komnatnoy temperature // Koll. Zhurn. _ 2010. _ T. 72. _ _4. _ S. 465 _ 472.
 18. 8. Yarovaya O.V. Sintez gidrozoley oksida medi (II). / O.V. Yarovaya, K.I. Kienskaya, V.V. Nazarov // Koll. Zhurn. _ 2011. _ _ 2. _ T. 73. _ S. 279 _ 285.
 19. 9. Trufakina L. M., Petrenko T. V. Vliyanie temperatury i napolnitelya na svoystva polimernykh kompozitsiy na vodnoy osnove // Izvestiya TPU. _ 2010. _ _3. _ S. 131 _ 134.
 20. 10. Ostroushko A.A. Polimerno-solevye kompozitsii // V sb. _Rossiyskaya nauka: "Prirodoy zdes' nam suzhdeno.."_ / Sb. nauchno-populyarnykh statey _ laureatov konkursa Rossiyskogo fonda fundamental'nykh issledovaniy. _ M.: _Oktopus_ _Priroda_, 2003. S. 117 _ 126.

Keywords

colloid-chemistry properties   condensation method   nanoparticles   peptization method   sols   tungsten trioxide   золи   коллоидно-химические свойства   метод конденсации   метод пептизации   наночастицы   Триоксид вольфрама  


Journal indexing

 • Elibrary.ru
 • Винити

Our friends

 • Фонд "Научная перспектива"
 • Минобрнауки
 • РХО им. Д.И. Менделеева