Available online

 • Articles 3759
 • Volumes 11
 • Issues 120

UDK: 544.542.2: 544.43

2013. - V. 27. - N 2(142). - P. 110-118

Anna Vladimirovna Burzhava, Valeriy Petrovich Sinditskii, Aleksey Borisovich Sheremetev, Anton Viktorovich Zolikov, Sergey Petrovich Smirnov, Aleksey Voronin, Viktor Petrovich Zelenov, A.M. Churakov,

THERMAL DECOMPOSITION OF 1,2,3,4-TETRAZINE-4,6-DI-N, N'-OXIDE DERIVATIVES

Thermal decomposition of the 1,2,3,4-tetrazine-1,3-dioxide derivatives in isothermal conditions has been studied. It is shown that the stability of the methyl ester of triazolotetrazine trioxide (TDOTzOMe) in melt and in the solid state is smaller than the stability of furazanetetrazinedioxide (FTDO). At the same time the stability of triazolotetrazine trioxide (TDOTzOH) is much higher and comparable to the stability of nitric esters. It is suggested that, in spite of the similar activation energies, the initial stage of decomposition affects different heterocycles.

Get PDF

First page of the article:

ТЕРМИЧЕСКИЙ РАСПАД ПРОИЗВОДНЫХ 1,2,3,4-ТЕТРАЗИН-4,6-ДИ-N,N’-ОКСИДОВ

References

 1. Churakov A. M., Ioffe S. L., Tartakovskii V. A. The First Synthesis of 1,2,3,4-Tetrazine-1,3-di-N-oxides //Mend. Comm. _ 1991. _ T. 1. _ _. 3. _ S. 101-103.
 2. Rezchikova K. I., Churakov A. M., Shlyapochnikov V.A., Tartakovskii V. A. 1,2,3,4-Tetrazine 1,3-di-N-oxides. Novel high nitrogen compounds: vibrational spectra and structure // Mend. Comm. 1995. N 3. P. 100_102.
 3. Churakov A.M., Ioffe S.L., Tartakovskii V.A. Synthesis of [1,2,5]oxadiazolo[3,4-e] [1,2,3,4]tetrazine 4,6-di-N-oxide // Mend. Comm.1995, N 6.P.227_228
 4. Klapotke T. M. et al. The Synthesis and Energetic Properties of 5,7-Dinitrobenzo-1,2,3,4-tetrazine-1,3-dioxide (DNBTDO) //Prop. Expl. Pyrotech. _ 2012. _ T. 37. _ _.5._ S.527.
 5. Tartakovsky V.A. The Design of Stable High Nitrogen Systems //MRS Proceedings. _ Cambridge University Press, 1995. _ T. 418. _ _. 1. _ P.15-24.
 6. Noyman M., Zilberg S., Haas Y. Stability of Polynitrogen Compounds: The Importance of Separating the sand p-Electron Systems // J.Phys.Chem.A. _ 2009. _ Vol.113. _ P.7376-7382.
 7. Pepekin V. I., Matyushin Yu. N., Gubina T.V. Entalpiya obrazovaniya i vzryvchatye svoystva furazantetrazindioksida // Him. fizika. _ 2011. _ T. 30, _2._ S. 42_45.
 8. Zelenov V.P., Voronin A.A., Churakov A.M., Tartakovskiy V.A. Sintez [1,2,3]triazolo[4,5e][1,2,3,4]tetrazintrioksidov i ih nekotorye reakcii // Tez. dokladov Vseros. konf. "Himiya, tehnologiya i primenenie vysokoenergeticheskih soedineniy", 2011, 13-16 sent. Biysk, AGTU im. I.I. Polzunova, S. 22-23.
 9. Zelenov V.P., Lobanova A.A., Sysolyatin S.V., Sevodina N.V. New syntheses of [1,2,4]Oxa-diazolo[3,4-e][1,2,3,4]tetrazine 4,6-dioxide //Russ. J.Org.Chem. _ 2013._ Vol.49. _ S.455.
 10. Nedelko V.V., Korsunskiy B.L., Larikova T.S. i dr. Termicheskoe razlozhenie [1,2,5]oksadiazolo[3,4-e][1,2,3,4]tetrazin-4,6-di-N-oksida // Energetich. kond. sistemy. Mat. V Vseross. konf., Chernogolovka. _ M.: Yanus-K, 2010. S. 43.
 11. Sindickiy V.P., Burzhava A.V., Egorshev V.Yu., Sheremetev A.B., Zelenov V.P. Gorenie furazanotetrazindioksida (FTDO) // Fizika goreniya i vzryva. 2013.T.49.No.1, -S.134-137.
 12. Nedelko V.V., Zaharov V.V., Korsunskiy B. L., Larikova T.S., Chukanov N.V., Kiselyov M.S., Kalmykov P.I. Termicheskoe razlozhenie [1,2,5]oksadiazolo [3,4-e][1,2,3,4]tetrazin-4,6-di-N-oksida // Him.fizika.2013.T.32._ 3, S.25_30.
 13. Kiselev V.G., Grican N.P., Zarko V.E., Kalmykov P.I., Shandakov V.A. Raschet entalpii obrazovaniya [1,2,5]oksadiazolo[3,4-e][1,2,3,4]-tetrazin-4,6-di-N-dioksida s ispolzovaniem sovremennyh mnogourovnevyh kvantovo-himicheskih metodik// Fizika goreniya i vzryva. 2007. N 5. S.77-81.
 14. 1. Churakov A. M., Ioffe S. L., Tartakovskii V. A. The First Synthesis of 1,2,3,4-Tetrazine-1,3-di-N-oxides //Mend. Comm. _ 1991. _ T. 1. _ _. 3. _ S. 101-103.
 15. 2. Rezchikova K. I., Churakov A. M., Shlyapochnikov V.A., Tartakovskii V. A. 1,2,3,4-Tetrazine 1,3-di-N-oxides. Novel high nitrogen compounds: vibrational spectra and structure // Mend. Comm. 1995. N 3. P. 100_102.
 16. 3. Churakov A.M., Ioffe S.L., Tartakovskii V.A. Synthesis of [1,2,5]oxadiazolo[3,4-e] [1,2,3,4]tetrazine 4,6-di-N-oxide // Mend. Comm.1995, N 6.P.227_228
 17. 4. Klapotke T. M. et al. The Synthesis and Energetic Properties of 5,7-Dinitrobenzo-1,2,3,4-tetrazine-1,3-dioxide (DNBTDO) //Prop. Expl. Pyrotech. _ 2012. _ T. 37. _ _.5._ S.527.
 18. 5. Tartakovsky V.A. The Design of Stable High Nitrogen Systems //MRS Proceedings. _ Cambridge University Press, 1995. _ T. 418. _ _. 1. _ P.15-24.
 19. 6. Noyman M., Zilberg S., Haas Y. Stability of Polynitrogen Compounds: The Importance of Separating the sand p-Electron Systems // J.Phys.Chem.A. _ 2009. _ Vol.113. _ P.7376-7382.
 20. 7. Pepekin V. I., Matyushin Yu. N., Gubina T.V. Ental'piya obrazovaniya i vzryvchatye svoystva furazantetrazindioksida // Khim. fizika. _ 2011. _ T. 30, _2._ S. 42_45.
 21. 8. Zelenov V.P., Voronin A.A., Churakov A.M., Tartakovskiy V.A. Sintez [1,2,3]triazolo[4,5e][1,2,3,4]tetrazintrioksidov i ikh nekotorye reaktsii // Tez. dokladov Vseros. konf. "Khimiya, tekhnologiya i primenenie vysokoenergeticheskikh soedineniy", 2011, 13-16 sent. Biysk, AGTU im. I.I. Polzunova, S. 22-23.
 22. 9. Zelenov V.P., Lobanova A.A., Sysolyatin S.V., Sevodina N.V. New syntheses of [1,2,4]Oxa-diazolo[3,4-e][1,2,3,4]tetrazine 4,6-dioxide //Russ. J.Org.Chem. _ 2013._ Vol.49. _ S.455.
 23. 10. Nedel'ko V.V., Korsunskiy B.L., Larikova T.S. i dr. Termicheskoe razlozhenie [1,2,5]oksadiazolo[3,4-e][1,2,3,4]tetrazin-4,6-di-N-oksida // Energetich. kond. sistemy. Mat. V Vseross. konf., Chernogolovka. _ M.: Yanus-K, 2010. S. 43.
 24. 11. Sinditskiy V.P., Burzhava A.V., Egorshev V.Yu., Sheremetev A.B., Zelenov V.P. Gorenie furazanotetrazindioksida (FTDO) // Fizika goreniya i vzryva. 2013.T.49.No.1, -S.134-137.
 25. 12. Nedel'ko V.V., Zakharov V.V., Korsunskiy B. L., Larikova T.S., Chukanov N.V., Kiselev M.S., Kalmykov P.I. Termicheskoe razlozhenie [1,2,5]oksadiazolo [3,4-e][1,2,3,4]tetrazin-4,6-di-N-oksida // Khim.fizika.2013.T.32._ 3, S.25_30.
 26. 13. Kiselev V.G., Gritsan N.P., Zarko V.E., Kalmykov P.I., Shandakov V.A. Raschet ental'pii obrazovaniya [1,2,5]oksadiazolo[3,4-e][1,2,3,4]-tetrazin-4,6-di-N-dioksida s ispol'zovaniem sovremennykh mnogourovnevykh kvantovo-khimicheskikh metodik// Fizika goreniya i vzryva. 2007. N 5. S.77-81.

Keywords

1-methoxy-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-e][1,2,3,4]tetrazine-5,7-dioxide (TDOTrOMe)   1-метокси-1Н-[1,2,3]триазоло[4,5-e][1,2,3,4]тетразин-5,7-диоксид (TDOTrOMe)   furazanetetrazine dioxide (FTDO)   thermal decomposition   [1,2,3]triazolo[4,5-e][1,2,3,4]tetrazine 3,4,6-trioxide (TDOTrOH)   [1,2,3]триазоло[4,5-e][1,2,3,4]тетразин 3,4,6-триоксид (TDOTrOH)   термическое разложение   фуразанотетразиндиоксид (FTDO)  


Journal indexing

 • Elibrary.ru
 • Винити

Our friends

 • Фонд "Научная перспектива"
 • Минобрнауки
 • РХО им. Д.И. Менделеева