Available online

 • Articles 3759
 • Volumes 11
 • Issues 120

UDK: 66.069.82

2013. - V. 27. - N 1(141). - P. 113-116

Natalya Vyacheslavovna Ivanova, Natalya Vyacheslavovna Ivanova, Natalya Vyacheslavovna Ivanova, Natalya Vyacheslavovna Ivanova, Natalya Vyacheslavovna Ivanova,

GAS-SOLID SYSTEM FLUIDIZED BED DISPERSION PHASE HEIGHT DISTRIBUTION

The mathematical model of fluidized bed is proposed in this paper. The model for gas – solid is based on the energy balance in differential form.

Get PDF

First page of the article:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСНОЙ ФАЗЫ ПО ВЫСОТЕ ПСЕВДООЖИЖЕННОГО СЛОЯ В СИСТЕМЕ ГАЗ–ТВЕРДОЕ

References

 1. Noskov A.S, Zolotarskiy I.A., Pokrovskaya S.A., Slavinskaya E.M, Mokrinskiy V.V, Kalinkin V.N., Korotkih V.N., Poluhina I.A. // Kataliz v promyshlennosti. 2004. _1. S.5
 2. Kashkin V.N., Lakhmostov V.S., Zolotarskii I.A, Noskov A.S., Zhou J.J. // Chem. Eng. 2003. V 91. p.215
 3. Bi H.T., Ellis N., Abba I.A., Grace J.R. Chemical Engineering Science. 2000. V 55, _21. p.4789 4825.
 4. Trushin A.M., Dmitriev E.A., Akimov V.V. K opredeleniyu gazosoderzhaniya na barbotazhnyh tarelkah // TOHT, 2008, tom 42, _3. S. 276 _ 282.
 5. Aynshtyayn V.G., Baskakov A.P. Psevdoozhizhenie M.: Himiya, 1991. S. 400.

Journal indexing

 • Elibrary.ru
 • Винити

Our friends

 • Фонд "Научная перспектива"
 • Минобрнауки
 • РХО им. Д.И. Менделеева